KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASIYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME METNİ

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Genel Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “Kanun” olarak anılacaktır) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Kanun’un bir kısmı yayın tarihinde, bir kısmı ise 7 Ekim 2016’da yürürlüğe girmiştir.

Veri Sorumlusu Sıfatıyla Bilgilendirme

6698 sayılı Kanun uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu metinde açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek, iletilebilecek, sınıflandırılabilecek ve Kanun’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.

LifeCoach Academy (lifecoach.com.tr) , kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve muhafazasını sağlamak için mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gerekli tedbirleri almaktadır.

Kişisel Verilerinizin Ne Şekilde İşlenebileceği

Kanun uyarınca, LifeCoach Academy (lifecoach.com.tr) ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. Kanun kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Tarafımızla paylaştığınız kişisel veriler; Kanun’un 5(2) maddesinde öngörüldüğü üzere;

 • Danışanlarımızla/katılımcılarımızla  imzaladığımız sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması halinde,

 • Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için;

 • 4721 sayılı Medeni Kanun, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve ilgili temel ve ikincil mevzuatlarda açıkça öngörülmesi durumunda,

 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere, icra müdürlüklerine ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için;

Kanun ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.

Buna ek olarak, bu şartların karşılanamadığı durumlar için LifeCoach Academy (lifecoach.com.tr) tarafından kişisel verilerinizin işlenebilmesi için katılımcıların/danışanların açık rızalarının alınması gerekmektedir. Bu kapsamda açık rıza kapsamında;

 • Katılımcılara/danışanlara verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan yardım, iş birliği ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için;

 • Katılımcılara/danışanlara  yönelik kampanyalar oluşturulması,

 • Hedef kitle belirlemesi,

 • LifeCoach Academy (lifecoach.com.tr) organizasyonlarının düzenlenmesi veya benzer organizasyonların tanıtımının yapılması,

 • Katılımcı/danışan  hareketlerini takip ederek LifeCoach Academy (lifecoach.com.tr) faaliyetlerinin prodüktivitesini arttırıcı işlemler yapılması,

 • LifeCoach Academy (lifecoach.com.tr) web sitesinin, dergisinin, sosyal medya hesaplarının vb. medya organlarının işletilmesi ve işleyişinin geliştirilmesi ve güncellenmesi,

Kanun ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Üçüncü Kişiler Hakkında Bilgilendirme 

Yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel verileriniz, LifeCoach Academy (lifecoach.com.tr) tarafından iş ilişkilerini geliştirmek,  tedarik, yazılım, kargo, ulaşım, organizasyon alanlarındaki üçüncü kişilerle ve iş birliği yaptığımız yine sayılanlarla sınırlı olmamak üzere her türlü avukat, danışman, muhasebeci hizmet verenlerle paylaşılabilecektir.   

Kişisel Verilerin Toplanma Şekli

Kişisel verileriniz;

 • Başvuru formu vasıtasıyla boş alanları doldurmanız ile, Web Sitesindeki formlar aracılığıyla ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde;

 • LifeCoach Academy (lifecoach.com.tr) ile hizmet ilişkisi kurmak, iş başvurusu yapmak, kartvizit, özgeçmiş (CV) ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişiler, ayrıca konferans, seminer, atölye, eğitim çalışmaları ve bireysel danışmanlık ve benzeri LifeCoach Academy (lifecoach.com.tr) faaliyetleri kapsamında tarafınızca katılım yapılması, veri paylaşılması yoluyla fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan toplanabilmektedir.  

Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunması

Kişisel verileriniz, LifeCoach Academy (lifecoach.com.tr) nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde Kanun’un 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. LifeCoach Academy (lifecoach.com.tr), kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, Kanun’un 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

Kişisel Verilerin Güncel ve Doğru Tutulması

Kanun’un 4. maddesi uyarınca LifeCoach Academy (lifecoach.com.tr)’nin kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda LifeCoach Academy (lifecoach.com.tr)’nin yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için üyelerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması veya web sitesi / mobil uygulama üzerinden güncellemesi gerekmektedir.  

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel Veri Sahibi, LifeCoach Academy (lifecoach.com.tr)'e (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileri işlenmiş se buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle LifeCoach Academy (lifecoach.com.tr)'ye iletebilirsiniz. Yapacağınız başvuru kapsamında kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi “…” adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde LifeCoach Academy (lifecoach.com.tr) tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin, LifeCoach Academy (lifecoach.com.tr) için ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesi uyarınca yazılı cevaplarda 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL ve yazılı olmayan cevaplarda kayıt ortamının maliyeti kadar ücret alınacaktır.
 

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İleti Onay Metni

 

Bu formun onaylanması ile 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 15 Temmuz 2015 tarihli 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında LifeCoach Academy (lifecoach.com.tr) tarafından veya bir aracı firma vasıtasıyla tarafınıza telefon, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli her türlü ticari elektronik ileti ile yapılacak tüm tanıtım, kampanya ve bilgilendirme mesajı gönderimini kabul etmektesiniz. Bu iletiler dahilinde LifeCoach Academy (lifecoach.com.tr) etkinlikleri ile ilgili olarak tarafınıza ticari elektronik iletiler gönderilecektir.

LifeCoach Academy (lifecoach.com.tr) tarafından gönderilen iletilerde bu hususta belirtilen yöntemle gönderim listesinden kolayca ve ücretsiz olarak çıkabilirsiniz.

Tarafıma ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul ediyorum.